Kioton pöytäkirjan ja Pariisin sopimuksen välinen ero

Mikä on Kioton pöytäkirja?

Kioton pöytäkirja oli kansainvälinen sopimus, joka tehtiin joulukuussa 1997 kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Sopimus on nimetty siksi, että se tehtiin kokouksessa Kiotossa, Japanissa. Kokouksen tarkoituksena oli puuttua kasvavaan maailmanlaajuiseen ongelmaan ilmasto muutos tai ilmaston lämpeneminen, kuten sitä tuolloin yleisesti kutsuttiin. Kioton pöytäkirja oli yksi ensimmäisistä erityisesti tehtyihin kansainvälisiin sopimuksiin ilmastonmuutos ja sitä pidettiin tuolloin merkittävänä diplomaattisena virstanpylväänä.Kioton pöytäkirjan perustivat tutkijoiden varoitukset siitä, että kasvihuonekaasupäästöt saattavat nostaa keskimääräistä maailmanlaajuista tasoa lämpötila vaaralliselle tasolle, joka voi tulevaisuudessa johtaa ikiroudan ja jäätiköiden sulamiseen, merenpinnan nousuun, vakavien sääilmiöiden, kuten tulvien, määrän lisääntymiseen ja lisääntyneeseen sukupuuttoon 20–30 prosentilla kaikista kasvi- ja eläinlajit.

Kioton pöytäkirja pakotti 41 teollisuusmaata ja Euroopan unionia vähentämään kuuden suuren kasvihuonekaasun kokonaispäästöjä. Kasvihuonekaasuja olivat hiilidioksidi, metaani, rikkiheksafluoridi, HFC, PFC ja typpioksidi. Tavoitteena oli vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 5,2 prosenttiin vuoden 1990 tasosta vuoteen 2012 mennessä. Vaikka sopimus tehtiin vuonna 1997, se tuli voimaan helmikuussa 2005.Kioton pöytäkirja kohdistui ensisijaisesti teollisuusmaihin, koska niiden katsottiin olevan ensisijainen kasvihuonekaasujen päästöjä. Kioton pöytäkirjaa ei sovellettu maihin, joiden katsottiin edelleen kehittyvän. Tästä syystä Kiinaa ei vaadittu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään, koska sitä pidettiin kehitysmaana huolimatta siitä, että se päästää enemmän kasvihuonekaasuja kuin mikään muu maa maailmassa. Tämän vuoksi Kioton pöytäkirjaa kritisoitiin tehottomaksi ja epäoikeudenmukaiseksi. Sitä pidettiin myös tehottomana, koska Kioton pöytäkirja ei sitonut myös Yhdysvaltoja, joka oli toiseksi suurin kasvihuonekaasupäästöjen tekijä maailmassa, koska Yhdysvallat ei koskaan ratifioinut sitä.

Mikä on Pariisin sopimus?Pariisin sopimus tehtiin joulukuussa 2015 Pariisissa, Ranskassa, tarkoituksena vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Pariisin erityinen tavoite ilmasto sopimuksella pyrittiin vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä maailmanlaajuisesti lämpötila ei nouse enempää kuin 2 celsiusastetta esiteollisuutta edeltäneen tason yläpuolelle ja pyrkii tosissaan estämään sen nousemisen 1,5 astetta esiteollisen tason yläpuolelle. Se tuli voimaan marraskuussa 2016.

Pariisin sopimus syntyi koetusta tarpeesta sopimukseen, joka vaatii kaikkia kansoja tehdä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, mukaan lukien suuret päästöt, joita aiemmat ilmastoon liittyvät sopimukset eivät sido. Pariisin sopimus vaati sekä kehittyneitä että kehitysmaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Jokaisen maan oli myös toimitettava YK: lle suunnitelma siitä, miten ne aikovat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään.

Useimmat maat asettavat tavoitteita vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tietyllä prosenttiosuudella vuoteen 2025--2030 mennessä. Esimerkiksi Yhdysvallat oli jo vuonna 2014 asettanut tavoitteen vähentää päästöjä 26–28 prosenttiin vuoden 2005 tasosta. Kiina suunnitteli kasvihuonekaasupäästöjen saavuttavan huippunsa noin vuonna 2030 ja ilmoitti pyrkivänsä rehellisesti saavuttamaan huippunsa aikaisemmin. Intia suunnitteli myös vähentävänsä 33-35 prosenttia BKT: stä johtuvista päästöistään noin vuoteen 2030 mennessä, vaikka Intia kommentoi myös tämän saavuttamisen vaikeuksia vähentäen samalla maan köyhyyttä. Perustettiin myös komitea, joka raportoi vuosittain päästöjen vähentämisen edistymisestä, ja sopimusta noudattavia maita pyydettiin päivittämään suunnitelmansa päästöjen vähentämiseksi viiden vuoden välein.

Kioton pöytäkirjan ja Pariisin sopimuksen yhtäläisyydetPariisin sopimus ja Kioton pöytäkirja ovat molemmat kansainvälisiä sopimuksia, joiden tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä maailmanlaajuisesti.

Kioton pöytäkirjan ja Pariisin sopimuksen erot

Vaikka näiden kahden kansainvälisen sopimuksen välillä on yhtäläisyyksiä, on myös merkittäviä eroja.

  • Kioton pöytäkirjassa keskitytään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 5,2 prosenttiin vuoden 1990 tasoa alempaan tasoon, kun taas Pariisin sopimuksessa keskitytään estämään maailman keskilämpötilan nousu yli 2 celsiusastetta esiteollisen tason yläpuolelle.
  • Kioton pöytäkirjaa sovellettiin vain kehittyneisiin maihin, kun taas Pariisin sopimus vaatii kaikkia maita, myös kehitysmaita, vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.
  • Kioton pöytäkirjassa keskitytään kuuden erityisen kasvihuonekaasupäästön vähentämiseen, kun taas Pariisin sopimus keskittyy antropogeenisiin kasvihuonekaasuihin yleensä.
  • Kioton pöytäkirjan alkuvaihe päättyi vuonna 2012, kun taas Pariisin sopimuksen aikataulu vaihtelee, vaikka useimmat maat aikovat saavuttaa tavoitteensa vuoteen 2025--2030 mennessä.

Kioton pöytäkirja vs. Pariisin sopimus

Yhteenveto

Kioton pöytäkirja oli vuonna 1997 tehty kansainvälinen sopimus, joka vaati teollisuusmaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä katastrofaalisen ilmaston lämpenemisen estämiseksi. Kuusi kasvihuonekaasua, joista tehtiin ensisijainen painopistealueita olivat hiilidioksidi, typpioksidi, metaani, HFC, PFC ja rikkiheksafluoridi. Kioton pöytäkirjan tarkoituksena oli vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 5,2 prosenttiin vuoden 1990 tasosta. Sopimuksen vaatimuksia ei sovellettu kehitysmaihin, ja tietyt teollisuusmaat, kuten Yhdysvallat, eivät koskaan ratifioineet sitä. Pariisin sopimus oli vuonna 2015 tehty kansainvälinen sopimus. Se vaati kaikkia maita, myös kehitysmaita, laatimaan suunnitelmat kansallisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, jotta estetään maailman keskilämpötilan nousu yli 2 celsiusastetta esiteollisuutta edeltävään tasoon nähden. Se perusti myös komitean, joka raportoi vuosittain päästövähennysten edistymisestä. Molemmat sopimukset ovat samanlaisia, koska ne olivat molemmat kansainvälisiä sopimuksia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ne eroavat toisistaan ​​siinä, että Kioton pöytäkirjaa sovellettiin vain teollisuusmaihin tai kehittyneisiin maihin, kun taas Pariisin sopimus oli sitova myös kehitysmaille. Kioton pöytäkirjassa keskityttiin myös tiettyjen kaasupäästöjen vähentämiseen, kun taas Pariisin sopimuksessa keskityttiin estämään kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttama maailmanlaajuisen keskilämpötilan nousu eikä kohdisteta tiettyihin kasvihuonekaasuihin. Myös Kioton pöytäkirjan ensimmäinen vaihe oli tarkoitus saada päätökseen vuoteen 2012 mennessä, kun taas Pariisin sopimuksen aikataulu vaihtelee sen mukaan, kuinka useimmat maat aikovat saavuttaa tavoitteensa vuoteen 2025--2030 mennessä.

Suosittu Viestiä

Taistelun ja sodan ero'Olemme voittaneet taistelun, mutta hävinneet sodan' Tätä ilmaisua käytetään usein kuvaamaan erilaisia ​​konflikteja. Nämä sanat, sota ja taistelu, koskevat taistelua

Ero laajakaistan ja DSL: n välillä

Laajakaista vs. DSL Internetin tarjoamista palveluista nauttimiseksi käyttäjien on tarvittava tietoyhteys yhteyden muodostamiseksi. nopeammin, sitä parempi. Laajennettu

Kuvia helvetistä Dong Xoaissa

Valokuvaaja Horst Faas oli siellä kaappaamassa sekasortoa

Erot vastasyntyneen Enfamilin ja vastasyntyneen Enfamilin välillä

Monet äidit ovat edelleen hämmentyneitä vastasyntyneen Enfamilin ja äidinmaidonkorvikkeen välillä. Tämä on tietysti ongelma vanhemmille, joilla on

Ero vaakasuuntaisen ja vertikaalisen nystagmuksen välillä

Nystagmus on sairaus, joka aiheuttaa nopean, spontaanin, tahattoman silmien liikkumisen. Se vaikuttaa yleensä molempiin silmiin, mutta voi myös vaikuttaa vain yhteen